ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„BONDUELLE GOOD LUNCH PROMO“

Smyslem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „BONDUELLE GOOD LUNCH PROMO“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje soutěž.

 1. Zadavatel a organizátor soutěže
  1. Zadavatelem soutěže je společnost Bonduelle Central Europe Kft, se sídlem: Ceglédi út 25, Nagykőrös, 2570 Maďarsko. IČO: 13 09 067330, DIČ: HU10766299 (dále jen „zadavatel“).
  2. Organizátorem soutěže je společnost WeBetter s.r.o., se sídlem: Drtinova 557/10, 150 00, Praha 5 - Anděl zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 278276. IČO: 06215271, DIČ: CZ06215271 (dále jen „organizátor“).
 2. Trvání soutěže

  Soutěž probíhá v období od 3. 10. 2022 23:59:59 hod. do 13. 10. 2022 23:59:59 hod. Soutěž probíhá na webové stránce www.goodlunch.cz a na roadshow BONDUELLE GOOD LUNCH viz odstavec č. 4 ROADSHOW. (dále jen “soutěžní období”)

 3. Soutěžící
  1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 16 let, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
  2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci zadavatele a organizátora a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra se nepředá.
 4. ROADSHOW

  Do soutěže je možné se zapojit také v rámci roadshow, probíhající v níže uvedených termínech a městech. Konkrétní místo roadshow v rámci uvedených měst budou zveřejněny pomocí událostí na facebookové stránce https://www.facebook.com/bonduelle.cz.

  PRAHA 4. 10. 2022
  HRADEC KRÁLOVÉ 5. 10. 2022
  PLZEŇ 6. 10. 2022

  BRNO 11. 10. 2022
  OLOMOUC 12. 10. 2022
  OSTRAVA 13. 10. 2022

 5. Zapojení se do soutěže
  1. Do soutěže se spotřebitel může zapojit vyplněním formuláře na webových stránkách www.goodlunch.cz nebo během roadshow pomocí tabletu u hostesky (dále jen „registrace“). Účast v soutěži není povinná.
  2. V rámci registrace do soutěže spotřebitel poskytne kontaktní e-mail (nebo přihlášení přes FB profil), zodpoví 4 otázky v dotazníku, a poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s podmínkami soutěže.
  3. Soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou, a to s unikátním e-mailem nebo FB profilem. Soutěžící může v celém soutěžním období vyhrát v soutěži pouze jednu výhru.
  4. Výhercem soutěže se může stát soutěžící, který bezvadně a kompletně vyplní registraci. Soutěžící, jejichž registrace bude neúplná nebo bude učiněna mimo soutěžní období budou ze soutěže vyloučeni bez nároku na výhru.
  5. Organizátor soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 6. Výhry v soutěži a určení výherců
  1. V soutěži je celkem 18 výher. Výhra je balíček s těmito produkty: 1x cestovní příbor WMF v hodnotě 829 Kč a 6x Bonduelle Good Lunch (2x Good Lunch se Špaldou, 2x Good Lunch s Quinoou, 2x Good Lunch s Bulgurem).
  2. Pro soutěžící zaregistrované v rámci roadshow je určeno 12 výher, pro soutěžící zaregistrované přes webovou stránku www.goodlunch.cz je určeno 6 výher.
  3. Výherci budou určeni nejpozději do 31. 10. 2022, a to náhodným výběrem-vylosováním. Celkem bude vylosováno 18 výherců ze všech soutěžících řádně zaregistrovaných v soutěžním období, konkrétně půjde o 12 soutěžících z roadshow a 6 soutěžících z webové stránky.
 7. Oznámení a čerpání výher
  1. Výherci budou oznámeni 31. 10. 2022 na facebookové stránce Bonduelle https://www.facebook.com/bonduelle.cz) a instagramové stránce Bonduelle https://www.instagram.com/bonduelle.cz/.
  2. Organizátor se zavazuje výherce kontaktovat nejpozději do 7. 11. 2022 e-mailem nebo pomocí soukromé zprávy na Facebooku. Následně budou výherci vyzváni k poskytnutí doručovací adresy pro odeslání výhry.
  3. Po ověření splnění podmínek soutěže budou výhry odeslány na poštovní adresy výherců a to nejpozději do 30. 11. 2022. Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. Soutěžící je povinen reagovat na žádosti organizátora zaslané prostřednictvím e-mailu do 5-ti pracovních dní.
  4. V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě reagovat na e-mail organizátora nebo nebudou splněny jiné podmínky pro udělení výhry, výhra nebude výherci udělena a bude vylosován náhradní výherce.
  5. Organizátor společně se zadavatelem soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora a zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.
  6. Veškeré výhry budou doručeny prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p. na doručovací adresy výherců, které sdělí organizátorovi.
  7. Výhra se považuje za organizátorem předanou okamžikem jejího odeslání na výhercem uvedenou adresu, a to i v případech, kdy bude její doručení zmařeno z důvodů na straně soutěžícího nebo poskytovatele doručovacích služeb.
  8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
  9. Zadavatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.
  10. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí stranou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
  11. Organizátor vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.
 8. Zpracování osobních údajů
  1. Organizátor jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu dále uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
  2. V rámci registrace do soutěže, resp. odesláním registrace uděluje soutěžící souhlas (zaškrtnutím souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace této soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora a to v rozsahu e-mail, v případě výherců ještě doručovací adresa
  3. Osobní údaje budou užity pouze pro účely vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu 2 měsíců po skončení soutěže z důvodu kontroly dodržení pravidel a z důvodu předání výher. Po této lhůtě budou všechny osobní údaje zlikvidovány.
  4. Údaje poskytnuté ze strany soutěžícího mohou kromě pořadatele zpracovávat zpracovatelé pověření pořadatelem soutěže, např. společnost, která je pověřená odesláním výher, poskytovatelé SMS a IT služeb, právní a účetní společnosti, organizátor.
  5. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. Organizátor je příjemce osobních údajů.
  6. Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma zpracovatelů pověřených pořadatelem a organizátora v roli příjemce.
  7. Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící kdykoliv odvolat u správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na https://www.webetter.cz/contacts. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícím však není možné výhru soutěžícímu uznat, bez zpracování osobních údajů to není fakticky možné.
  8. Dozorovým orgánem pro oblast osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Registrací do soutěže dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Registrací do soutěže dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.
  2. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit dobu platnosti soutěže či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Organizátor má právo po dohodě se Zadavatelem kdykoliv změnit pravidla této soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách www.goodlunch.cz.
  3. Zadavatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.
  4. V případě rozporu obsahu propagačních letáků k soutěži a těchto pravidel, jsou závazná tato pravidla. 9.5. Tato pravidla jsou uveřejněna na internetové adrese www.goodlunch.cz.

V Praze 22. 9. 2022